Misja i zasady działania Fundacji

Celami fundacji są w szczególności:

 1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych;
 2. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych;
 3. Niesienie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 4. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu osób starszych i niepełnosprawnych;
 5. Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności skierowana do osób starszych i niepełnosprawnych;
 6. Działalność naukowa, kulturalna i oświatowa dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 7. Edukacja społeczeństwa w zakresie problematyki osób starszych i niepełnosprawnych;
 8. Działalność w zakresie ochrony i poprawy zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych;
 9. Tworzenie warunków umożliwiających osobom starszym i niepełnosprawnym zdobywanie wiedzy i umiejętności ułatwiających przystosowanie do zmian dokonujących się w gospodarce i życiu publicznym;
 10. Działalność na rzecz organizacji i podmiotów prywatnych przy realizacji działań zbieżnych z celami fundacji;
 11. Propagowanie idei wolontariatu;
 12. Zapewnienie opieki osobom starszym w ich miejscu zamieszkania oraz poza nim, w tym pomoc w czynnościach życia codziennego, pomoc w zakupach odzieży, żywności, pomoc w utrzymaniu czystości;

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności zapewniającej opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym w tym między innymi klubów seniora oraz prowadzenie innych form opieki nad osobami starszymi;
 2. Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek których zadaniami są cele zbieżne z celami Fundacji;
 3. Zakup urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji w tym nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom których zadaniami są cele zbieżne z celami Fundacji
 4. Finansowanie pobytu seniorów w placówkach, oferujących opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, w tym w dziennych i całodobowych domach seniora, domach opieki, klubach seniora oraz finansowanie innych form opieki nad osobami starszymi;
 5. Zapewnienie osobom w podeszłym wieku transportu do ośrodków dziennego i całodobowego pobytu, a także do instytucji kulturalnych i innych placówek, organizujących zajęcia dla seniorów i osób niepełnosprawnych;
 6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prywatnymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 7. Współpracę ze szkołami, uczelniami, szkołami wyższymi, instytucjami badawczymi i innymi organizacjami, realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji
 8. Prowadzenie terapii zajęciowej, terapii umysłowej i terapii logopedycznej oraz innych terapii, aktywizującej seniorów i osób niepełnosprawnych w tym poprawiających sprawność fizyczną i umysłową osób starszych i niepełnosprawnych;
 9. Organizowanie spotkań, koncertów, pokazów, wystaw, kiermaszy, konkursów, akcji w przestrzeni publicznej, wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz innych imprez i wydarzeń kulturalnych, których celem jest realizacja działań statutowych;
 10. Organizowanie szkoleń, konferencji, zajęć edukacyjnych oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy;
 11. Prowadzenie bloga dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i ich rodzin;
 12. Organizowanie akcji pomocy osobom starszym z udziałem innych podmiotów;
 13. Działania na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób starszych oraz kształtowanie postaw sprzyjających społecznej integracji tych osób i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu;
 14. Organizowanie czasu wolnego, wycieczek oraz innych form aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 15. Promowanie i organizowanie wolontariatu;
 16. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji dziennych i całodobowych domów opieki oraz klubów seniora;
 17. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych;
 18. Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób starszych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
 19. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 20. Przygotowywanie projektów, udział w projektach partnerskich, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym szczególnie europejskich;
 21. Organizowanie zbiórek publicznych, aukcji i licytacji, w tym elektronicznych oraz innych akcji sprzedaży przedmiotów i usług wykonanych bądź świadczonych przez podopiecznych Fundacji oraz inne osoby uczestniczące w akcjach i działaniach podejmowanych przez Fundację, a także organizowanie imprez o charakterze dobroczynnym z przeznaczeniem uzyskanych w ten sposób środków materialnych na realizację celów statutowych Fundacji;
 22. Pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb socjalno-bytowych osób starszych i niepełnosprawnych poprzez organizowanie zbiórek żywności, odzieży, artykułów higienicznych oraz innych niezbędnych środków rzeczowych;
 23. Pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów Fundacji;
 24. Podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Fundacji.